ДепартаментРоманистика и германистика

Докторанти

Добринка Тотева Тотева

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (немски език)

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-396 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Мария Стамболиева  

Членове:
1. проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
2. проф. д-р Людмила Иванова
3. проф. д-р Марийка Димитрова
4. доц. д-р Катежина Попова

 

 • Име на докторанта
  Добринка Тотева Тотева
 • Тема на дисертацията
  Езикови средства за изразяване на подбудителност в български и немски език в деловата комуникация в туризма
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  04.10.2016 / 09:40
 • Зала
  зала 115, 2 корпус

Прикачени файлове

Албена Димитрова Стефанова
 • Име на докторанта
  Албена Димитрова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  Формиране на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работа със специализиран текст
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова - Гюзелева
Георгиос Николас Папакалодукас

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по гръцки език

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-344 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Анелия Бръмбарова

Членове:
1. доц. д-р Светлана Димитрова - Гюзелева
2. проф. дпн Лиляна Грозданова
3. проф. д-р Тодор Шопов
4. доц. д-р Владимир Владов

 • Име на докторанта
  Георгиос Николас Папакалодукас
 • Тема на дисертацията
  Методика на обучението по гръцки език
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стойна Пороманска
 • Научен консултант
  проф. д-р Стойна Пороманска и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  20.07.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 405, корпус 2

Прикачени файлове

Даниела Василева Боянова-Минкова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.


Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по новогръцки език


Научно жури, назначено със заповед № З-РК-345 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Анелия Бръмбарова 

Членове:
1. проф. Павлинка Стефанова, д.н
2. проф. дфн Димитър Димитров
3. проф. д-р Тодор Шопов
4. доц. д-р Борис Вунчев

 • Име на докторанта
  Даниела Василева Боянова - Минкова
 • Тема на дисертацията
  Интегративен лингводидактичен модел за специализирано обучение по новогръцки език
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
 • Дата и час на защитата
  14.07.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 303, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове

Станислава Петкова Илиева

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (немски език)

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-297 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. проф. Иван Касабов, д.н.

Членове:
1. проф. д.ф.н.Мария Грозева-Минкова
2. проф. Емилия Денчева, д.н.
3. проф. д-р Марийка Димитрова
4. проф. д-р Борис Парашкевов 

 • Име на докторанта
  Станислава Петкова Илиева
 • Тема на дисертацията
  Анализ на немските модални частици denn и etwa в съпоставителен план с български език
 • Научен ръководител
  проф. д.н.ф. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  30.06.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 307, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове

Силвия Василева Василева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология научна специалност Германски езици (немски език)

 

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мария Грозева

 

Научно жури:

 

проф. д-р Дияна Янкова - предстедател

проф. д.ф.н. Емилия Денчева

проф. д.ф.н. Мария Грозева

проф. д-р Марийка Димитрова

доц. д-р Детелина Георгиева

 

 

 • Име на докторанта
  Силвия Василева Василева
 • Тема на дисертацията
  Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  22.12.2015 / 09:30
 • Зала
  115, 2 корпус

Прикачени файлове

Рая Димитрова Райчева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология научна специалност (морфология и синтаксис - испански език)

 

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мария Китова

 

Научно жури:

 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева-Йорданова

проф. д.ф.н. Иван Кънчев

доц. д-р Донка Мангачева

проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева

доц. д-р Нели Раданова

 

 • Име на докторанта
  Рая Димитрова Райчева
 • Тема на дисертацията
  Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева
 • Дата и час на защитата
  28.09.2015 / 11:00
 • Зала
  404 - 2 корпус

Прикачени файлове

Калин Костадинов Василев
 • Име на докторанта
  Калин Костадинов Василев
 • Тема на дисертацията
  Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стойна Пороманска
Николай Марков Николов

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по английски език като чужд


Научно жури, назначено със заповед № З-РК-420 /10.08.2016 г. на Ректора на НБУ, в състав:

Председател:
1. проф. д-р Енчо Герганов


Членове:

1. доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

2. проф. дпн. Лиляна Грозданова

3. проф. дпн Тодор Шопов

4. доц. д-р Александър Илиев

 

 • Име на докторанта
  Николай Марков Николов
 • Тема на дисертацията
  Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова – Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  18.10.2016 / 13:00
 • Зала
  зала 310, корпус 2

Прикачени файлове

Димитрина Иванова Гергова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по немски език

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-423 /11.08.2016 г. на Ректора на НБУ, в състав:

Председател:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Членове:

проф. Павлина Стефанова, дпн,

проф. д-р Даниела Стойчева

доц. д-⁠р Йорданка Симеонова

доц. д-⁠р Нели Митева

 

 

 • Име на докторанта
  Димитрина Иванова Гергова
 • Тема на дисертацията
  Оценяване по чужди езици в българското училище
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
 • Дата и час на защитата
  31.10.2016 / 11:20
 • Зала
  703, 2 Корпус

Прикачени файлове

Цветелина Иванова Господинова
 • Име на докторанта
  Цветелина Иванова Господинова
 • Тема на дисертацията
  Интреактивни методи в обучението по английски език (Ранно
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
гл. ас. Венета Сиракова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология (Теория и практика на превода) 

 

Научно жури:

 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева – рецензия
доц. д-р Анушка Леви – рецензия
доц. д-р Борис Наймушин - становище
доц. д-р Даниела Кожухарова – становище
доц. д-р Анжелина Пенчева – становище

 • Име на докторанта
  гл. ас. Венета Сиракова
 • Тема на дисертацията
  (Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Наймушин
 • Дата и час на защитата
  05.12.2013 / 13:00
 • Зала
  зала 102А, корпус 2

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Гл. ас. Милен Шипчанов

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

 

Научен консултант: доц. д-р Анелия Бръмбарова

 

Научно жури:

 

проф. д-р Димитър Веселинов
проф. д-р Тодор Шопов 
доц. д-р Йорданка Симеонова
доц. д-р Анелия Бръмбарова
проф. Павлина Стефанова, д.н.

 

 • Име на докторанта
  Милен Шипчанов
 • Тема на дисертацията
  Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анелия Бръмбарова
 • Дата и час на защитата
  25.03.2013 / 10:00
 • Зала
  Заседателна зала, библиотека НБУ

Прикачени файлове